Majanduslik vägivald

Majandusliku vägivalla korral kontrollib vägivallatseja ohvri raha ja materiaalsete vahendite  kasutamist eesmärgiga raskendada ohvri iseseisvat majanduslikku toimetulekut ning muuta ohver endast sõltuvaks.

Majandusliku vägivalla väljenduseks võivad olla järgmised tegevused:

 • Kõrvalejätmine majanduslikest otsustest, mille tagajärjed ja kohustused on ühised
 • Raha äravõtmine
 • Ühistele lastele elatise maksmata jätmine
 • Pangakaartide enda käes hoidmine
 • Ostude tegemise takistamine
 • Majanduskulude ülirange kontrollimine
 • Olukorra tekitamine, kus ohver peab nii enda kui ka majapidamiskuludeks raha lunima
 • Töötamise või hariduse omandamise keelamine
 • Laenude võtmise sundimine
 • Ebaseaduslikes tehingutes osalemiseks sundimine
 • Vara ja isiklike esemete hävitamine, lõhkumine